Advies op maat

Contact opnemen

Wilt u advies over een specifiek onderwerp? Of heeft u een vraag of opmerking?

Vul dan het formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Advies op maat Contact opnemen
Terug naar MVO

Het beperken van de CO2-uitstoot is een belangrijke pijler in ons MVO beleid. De People-Planet-Profit filosofie komt nadrukkelijk naar voren in onze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleidsverklaring. Wij rapporteren onze energiemanagement plannen volgens de CO2-prestatieladder, een initiatief met als doel de CO2-reductie binnen bedrijven te verhogen. Bij de CO2-prestatieladder gaat het om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. Oosterhof Holman is gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2-prestatieladder.

Invalshoek A: Inzicht

Voordat er overgegaan kan worden tot maatregelen, dient er om te beginnen inzicht verkregen te worden in de huidige CO2-emissies. We krijgen inzicht in de CO2-uitstoot door halfjaarlijkse rapportages. Hiernaast geven enkele documenten inzicht in onze CO2-emissies. De CO2-footprint geeft inzicht in de Scope 1 en Scope 2 emissies, terwijl de ketenanalyses asfalt en loonwerk de Scope 3-emissies behandelen.

CO2 Footprint 2019
Tussenrapport Q1/Q2 2019
Ketenanalyse Asfalt 2019
Ketenanalyse Betonproducten 2019

Tussenrapport Q1/Q2 2020

De halfjaarlijkse rapportages en andere documenten van de afgelopen jaren zijn te vinden in het archief Carbon Footprints en Rapportages

Invalshoek B: Reductie

Naar aanleiding van de inzichten die verkregen zijn bij Invalshoek A, heeft OHB enkele reductiedoelstellingen geformuleerd in de MVO beleidsverklaring. Deze doelstellingen zijn als volgt:

De CO2-uitstoot willen wij reduceren naar -15% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2009. Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

Doelstelling Scope 1: 15% minder CO2-uitstoot t.o.v. 2009  (2% t.o.v. voorgaande jaar)
Doelstelling Scope 2: 15% minder CO2-uitstoot t.o.v. 2009  ( 2% t.o.v. voorgaande jaar)
Doelstelling Scope 3: 10% minder CO2-uitstoot t.o.v. 2010  ( 1% t.o.v. voorgaande jaar)

In het energiemanagementplan wordt omschreven op welke manier wij CO2-emissies beperken en worden de genoemde scopes toegelicht. Dit is opgesteld conform de NEN ISO 50001-2011. In het Energiemanagementplan is tevens het CO2-besparingsplan verwerkt.

Energiemanagementplan 2020
MVO Beleidsverklaring

Invalshoek C: Transparantie

Door transparant te zijn met betrekking tot het energiebeleid probeert OHB betrokkenheid te creëren bij interne en externe belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld personeel, leveranciers en andere stakeholders. Om het energiebeleid, reductiebeleid en de CO2-footprint op structurele wijze te communiceren naar alle belanghebbenden is er in 2016 een nieuw Communicatieplan CO2 opgesteld.

Communicatieplan CO2 2020

MJA3

De asfaltcentrales waar wij een aandeel in hebben, doen mee aan MJA3. Bedrijven die hieraan deelnemen gaan aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan en monitoring van de resultaten.

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Wij hebben ons gecommitteerd aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. De aanpak duurzaam GWW wordt toegepast in onze planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Uitgangspunt is het bereiken van een goede balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘prosperity’. Een voorbeeld hiervan is het project van de Blauwe Loper, waarvoor we begin 2020 een aanmoedigingsprijs hebben gehad.

Invalshoek D: Participatie

OHB is een organisatie die bij haar projecten zeer regelmatig samenwerkt met andere bedrijven. Er is hierbij sprake van diverse vormen van participaties, zoals bijvoorbeeld op het gebied van projectinschrijving, projectuitvoering en projectontwikkeling. Door samen te werken en kennis te delen probeert OHB nog meer impact te maken op het gebied van milieuvriendelijk werken.

Sector- en keteninitiatieven

Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de ontwikkeling van het Energiecampus Leeuwarden. Meer informatie over deze samenwerking tussen Grontmij, Ekwadraat Advies, Copijn landschapsarchitecten en Oosterhof Holman kunt u vinden op de website van de Energiecampus. Een groot deel van de CO2-uitstoot van de sector waarin Oosterhof Holman zich bevindt, vindt plaats door middel van brandstofverbruik. Een maatregel die wordt toegepast om deze CO2-uitstoot te beperken is Het Nieuwe Rijden. Voor een van onze opdrachtgevers hebben we een training georganiseerd waarbij de cursisten geleerd hebben op een energiezuinige manier gebruik te maken van de auto.

Hiernaast is Oosterhof Holman lid van Vereniging Circulair Friesland, een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven, overheidsinstellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze vereniging zet zich in om een circulaire economie te realiseren. Ook is Oosterhof Holman aangesloten bij Noorden Duurzaam. Deze organisatie is een vereniging van organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe, die willen investeren in duurzame ontwikkeling.

Deel op Facebook Deel op LinkedIN